Behandling av personuppgifter

När du hyr lägenhet av Byggebo AB, är bostadssökande eller i vissa fall har hyrt av oss-behandlar Byggebo AB dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen(GDPR*2016/679). Dessutom i enlighet med den vägledning Fastighetsägarna och branschorganisation Sveriges Allmännytta har tagit fram.

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag(eller GDPR).

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer. Men det kan också vara indirekta uppgifter som lägenhetsnummer och IP-adress. 

När behandlas mina personuppgifter?

Hos Byggebo AB registreras dina personuppgifter när du registrerar dig som sökande på vår webbplats. Samma sak när du får ett lägenhetserbjudande samt när du skriver ett avtal på lägenhet, parkeringsplats, förråd eller lokal. Byggebo behandlar även dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Personuppgiftansvar

Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter som utförs, är Byggebo AB, Box34 572 21 Oskarshamn med organisationsnummer 556345-0989.

Registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära ett registerutdrag från Byggebo.

Begäran om rättelse

Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att kontakta Byggebo AB via brev, e-post eller telefon 010-35 63 600. Har du klagomål på Byggebo AB angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta Integritetsmyndigheten.

Personuppgiftslagen förhållande till offentlighetsprincipen

Byggebo AB är ett kommunalt bolag och omfattas av Offentlighets -och sekretesslagen.

Offentlighetsprincipen innefattar en rätt för var och en att hos Byggebo AB ta del av allmänna handlingar. Denna rätt gäller dock inte om handlingar innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets -och sekretesslagen gäller för personuppgifter om det kan antas att ett utlämnade skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med Dataskyddsförordningen.

Om du skickar e-post eller brev till Byggebo AB, kan bostadsföretaget behöva spara och lagra handlingen i arkivet.

*General Data Protection Regulation

Kontakt 

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter kontaktar du i första hand info@byggebo.se, telefon 010-35 63 600. Dataskyddsombud för Byggebo är Therese Jigsved, Sydarkivera, som kontaktas via dataskydd@sydarkivera.se.