Verksamhetspolicy

Byggebo ska erbjuda attraktiva hyresrätter i Oskarshamns kommun som med kvalitet, trygghet och miljö systematiskt skapar mervärden för kunden.

Detta görs genom att:

  • arbeta för att uppfylla och helst överträffa de lagar, föreskrifter och krav från kunder och andra intressenter som företaget berörs av
  • med hjälp av tydliga mål bedriva ett kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete som löpande följs upp för att hitta ständiga förbättringar i hela verksamheten
  • stimulera medvetenheten hos de anställda så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt
  • regelbundet kontrollera miljöpåverkan och skydda miljön genom att identifiera miljöaspekter i form av exempelvis utsläpp, föroreningar och avfall och sätta upp mål för att förebygga och minska dessa
  • beakta kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöaspekter vid inköp och upphandlingar
  • kontinuerligt kontrollera och följa upp att verksamheten utvecklas inom ramen för denna policy
  • identifiera de risker som finns i arbetsmiljön och förebygga så att olyckor/tillbud inte inträffar
  • alltid sträva efter att vara det bästa boendet genom att erbjuda god kvalitet till kunden genom bland annat tillgänglighet, bemötande och förebyggande arbete