Frida Lantz Bergqvist, KTH och Fredrik Larsson, Byggebo.

Stor energibesparing möjlig i framtiden

Det går att sänka energiförbrukningen i större delen av Byggebos fastighetsbestånd med hisnande 78 procent. Den slutsatsen drar två elever från KTH (Kungliga Tekniska Högskola) i ett examensarbete. Mycket värdefull input, understryker Fredrik Larsson, teknik- och förvaltningschef vid Byggebo.

Byggebo har fått värdefull hjälp av KTH i arbetet med att minska energiförbrukningen. I kandidatuppsatsen Energy optimization of Byggebo's properties slår studenterna Moa Ahlstrand och  Frida Lantz Bergqvist fast att det är  möjligt att minska energibehovet med 78 procent, i större delen av fastighetsbeståndet. Byggebo deltar i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent, räknat från 2007. För Byggebos del återstår att minska förbrukning med 15 procent till 2030.
– Våra  beräkningar visar att det verkligen finns en potential för energioptimering i Byggebos fastighetsbestånd, säger Frida Lantzx Bergqvist.

Två typer
Tillsammans med Moa Ahlstrand har hon gjort de energitekniska beräkningar som utgör grunden i deras gemensamma examensarbete om 30 högskolepoäng. Genom en inledande kartläggning av Byggebos fastigheter har två slags typhus utkristalliserats som beräkningar bygger på.
– De äldre husen är av lamellmodell (typhus 1) och det är den vanligaste hustypen. I de fastigheterna går det energioptimera till 78 procent, säger Frida Lantz Bergqvist.

Minimerar
Byte av ventilation, isolering och glasbyte är några av de åtgärder som minimerar energiförbrukningen.  För energioptimering av typhus 1 rekommenderas byte av ventilationssystem FTX, då den investeringen är mest lönsam, ur energioptimering och kostnadssynpunkt. Vid ytterligare prioritering av renoveringsåtgärderna rekommenderas fasadisolering, därefter takisolering i kombination med FTX. I typhus 2, punkthus, går det att uppnå en energireducering på 50 procent. För typhus 2 rekommenderas alla åtgärder för att energioptimera. Vid prioritering är främst väggisolering en önskad förändring, sedan takisolering och sist glasbyte.

 

Frida Lantz Bergqvist, KTH.
 

Bra input
Ett annat sätt är att tillföra egen el som kan fastigheten kan förbruka eller sälja vidare.
– Därför har vi även gjort generella beräkningar på solceller. När vi analyserar solcellernas återbetalningstid så är de långsiktigt lönsamma ur ett ekologiskt perspektiv och rekommenderas ifall Byggebo vill testa på solceller på fastighetsbeståndet, säger Frida Lantz Bergkvist. De  åtgärder som Frida Lantz Bergqvist och Moa Ahlgren presenterar ger goda energibesparingar.  Problemet är att det handlar om dyra investeringar, som inte ger avkastning särskilt snabbt.
– Tillsammans med artificiell intelligens finns det ytterligare energibesparingar som går att utföra för beståndet. Energioptimeringen som presenteras kan vara Byggebos bidrag till att nå målen i Klimatinitiativet, säger Frida Lantz Bergqvist.
Byggebos teknik- och förvaltningschef, Fredrik Larsen, har med stort intresse tagit del av resultaten i Moa Ahlstrand och  Frida Lantz Bergqvists examensarbete.
– Det här är mycket värdefull input för oss i vårt klimatarbete. Och vi hoppas på ett fortsatt samarbete med KTH i de här frågorna.

FAKTA:
Allmännyttans klimatinitiativ

Under hösten 2018 startade Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig.. Klimatinitiativet har två övergripande mål: En fossilfri allmännytta senast år 2030. 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007). Klimatinitiativet fungerar på samma sätt som Parisavtalet: alla företag som deltar kan också sätta egna mål, som redovisas öppet och transparent inom initiativet. Resultaten summeras och ambitionen är att alla deltagande företag sedan tillsammans ska uppnå Klimatinitiativets övergripande mål.

Ledande universitet

Sedan starten 1827 har KTH utvecklats till ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar KTH studenter, forskare och fakultet från hela världen.

Tillsammans med näringsliv och samhälle arbetar KTH för hållbara lösningar på några av mänsklighetens största utmaningar: klimatförändringar, framtidens energiförsörjning, urbanisering och livskvalitet för en snabbt växande, åldrande befolkning.

KTHs forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Det innovativa klimatet främjar mångsidiga lösningar och våra utbildningar skapar en ny generation ingenjörer, arkitekter och lärare.

Universitetet medverkar i internationella forskningssamarbeten och har en mängd olika utbytes- och gemensamma utbildningsprogram med universitet och högskolor i hela världen. KTHs samverkan med ett ständigt växande nätverk av internationella företag, offentlig sektor och organisationer ger studenter och forskare ett brett kontaktnät att ta del av.