Högsta betyg

Med beröm godkänt.
Byggebo fick bästa möjliga betyg i samband med att företagets ISO-certifieringar reviderades under hösten. Revisorerna hittade inga avvikelser. Något som tyder på att Byggebo är ledande bland landets allmännyttiga bostadsföretag men också att bolaget är ett föredöme för hela branschen.

– Att revisorerna återigen ger företaget ett så fint omdöme innebär att det är ordning och reda på Byggebo, att inget trillar mellan stolarna, konstaterar vd Benoni Ingelsjö.
Engagemang och en god förmåga att lösa problem i dess linda är några av medarbetarnas främsta egenskaper.

– När alla drar åt samma håll och alltid har hyresgästernas bästa för ögonen blir slutresultatet naturligtvis bra, understryker Benoni Ingelsjö. Ägare, styrelse och ledning har all anledning att känna stolthet över medarbetarna.

ISO-certifieringar sker på tre olika områden. ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö och ISO 45001 (ersätter OHSAS) för arbetsmiljö. Sammantaget utgör certifieringarna ett kvalitetsledningssystem som stärker ledningsarbete, strategi och leveransförmåga.

Inte krångligt

Kvalitetsledning handlar också om att få nöjda kunder och en kostnadseffektiv verksamhet genom att engagera chefer och medarbetare. ISO 9000-seriens standarder
är kraftfulla verktyg i arbetet med att bygga upp, utveckla och förbättra verksamheten oavsett organisationens storlek och verksamhetsinriktning.

För den oinvigde klingar ISO-certifieringar som något krångligt och besvärligt. Men det är inte riktigt så. Att bli certifierad inom ISO betyder att det är ordning och reda på företaget. Att saker och ting inte riskerar att hamna mellan stolarna. Och att det pågår ett ständigt förbättringsarbete.

Inga avvikelser

Revisionsföretaget Intertek ger alltså Byggebo bästa möjliga betyg i sin revidering av ISO-certifieringarna.

– Än en gång är verksamheten säkerställd. Vid revisionen upptäcktes inga som helst avvikelser. Under de senaste tio åren har företaget utvecklats inom kvalitet, miljö
och arbetsmiljö på ett frapperande bra sätt, säger Benoni Ingelsjö.

Något som Intertek understryker i sin revidering:
”Ett fortsatt mycket bra arbete med den operativa verksamheten, allt med ett ständigt pågående förbättringsarbete. Hela tiden med kunden i fokus.”

”Genomgående görs ett omfattande arbete för att förbättra hyresgästernas upplevelse både i inne- och utemiljö. Arbetssättet är strukturerat och viljan till återkoppling stor.”

Halv miljard

Hög uthyrningsgrad, en stark ekonomi och omfattande förebyggande och fastighetsbevarande underhåll är positiva effekter av kvalitetsarbetet. En stark ambition att minska miljöpåverkan, bland annat genom eldrivna arbetsfordon och snålspolande toaletter, innebär att ISO 14001 infrias. Och säkerställandet av en bra arbetsmiljö, rätt utrustning och en effektiv friskvård innebär
att kraven från ISO 45001 uppfylls.

Ingen organisation är naturligtvis felfri. Styrkan hos Byggebo är att det systematiska arbetssättet innebär att fel undanröjs snabbt. Ja, till och med innan felen uppstår. Under de senaste åren har företaget satsat närmare en halv miljard kronor på förebyggande och fastighetsbevarande underhåll.

Även fortsättningsvis ska Byggebo prioritera underhåll.
– Vi anstränger oss hårt för att utveckla hyresrätten ytterligare, att skapa det problemfria Boendet, slutar Benoni Ingelsjö

FAKTA om ISO

ISO är en gemensam organisation för nationella standardiseringsorganisationer i 162 länder.

Huvudkontoret ligger i Geneve. ISOs uppgift är att utarbeta standarder för näringslivet för att underlätta utveckling och tillverkning av produkter och tjänster med syftet att underlätta handel av dessa.